14 hoạt động liên quan đến thiết kế và điều hành

 1. Dự báo (Nhu cầu sắp tới là gì)
 2. Lựa chọn sản phẩm và dịch vụ (Loại sp/dv nào sẽ được tung ra thị trường)
 3. Khả năng thực hiện
 4. Vị trí thuận lợi nhà máy, cửa hàng…
 5. Bố trí văn phòng, nhà máy, xây dựng kế hoạch chi phí năng suất lao động.
 6. Thiết kế sp/dv
 7. Thiết kế phương pháp làm việc
 8. Kế hoạch tổng thể
 9. Quản lý hàng tồn kho
 10. Xây dựng kế hoạch NVL
 11. Hiệu quả
 12. Quản lý dự án
 13. Kế hoạch dự phòng
 14. Hệ thống đo lường chất lượng.