2 nguồn gọi vốn chính của doanh nghiệp

Doanh nghiệp có 2 nguồn gọi vốn chính:

  1. Vay thương mại => chi phí của khoản nợ (cost of debt) là lãi suất của khoản vay (1-tax)*lãi suất;
  2. Vốn góp cổ đông => chi phí vốn cổ phần (cost of equity) là thu nhập mong muốn của cổ đông.