2 vấn đề lớn nhất của một nhà quản trị tài chính

Một nhà quản trì tài chính cần giải quyết 2 vấn đề cơ bản sau:

  1. Thứ nhất, nhu cầu vốn cần đầu tư cho DN là bao nhiêu? hay còn gọi là QUYẾT ĐỊNH NGÂN QUỸ VỐN
  2. DN sẽ đầu tư vào loại tài sản nào, lượng vốn cần cho một dự án là bao nhiêu. hay còn gọi là QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH

1/ QUYẾT ĐỊNH NGÂN QUỸ VỐN

Xuất phát từ cty muốn sản xuất kinh doanh thì cần các tài sản thực.

Quyết định ngân quỹ vốn là quyết định đầu tư vào loại tài sản thực nào cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều kiện: các dự án đầu tư hiện tại phải mang lại lợi nhuận trong tương lai.

2/ QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH

trả lời câu hỏi kiếm nguồn vốn để đầu tư cho các tài sản thực ở đâu.

Nguồn vốn DN có thể tăng thông qua thị trường tài chính, qua các giao dịch tài chính ngắn hạn hay trung và dài hạn.

Việc quyết định tài chính nào sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài của DN.