3 cấp quyết định trong quản trị sản xuất và điều hành

1/ Quyết định chiến lược (Quyết định dài hạn)

  • Lựa chọn sản phẩm
  • Điều kiện thuận lợi nhất.
  • Lựa chọn điểm điểm, công nghệ.

2/ Quyết định chiến thuật (Quyết định trung hạn)

  • Thư bậc người lao động.
  • Loại đầu ra
  • Lựa chọn máy móc thiết bị
  • Nguồn tài chính có thể sử dụng

3/ Quyết định tổ chức (Quyết định ngắn hạn)

  • Hiệu quả làm việc người lao động.
  • Điều chỉnh tỷ lệ các yếu tố đầu ra.
  • Hệ chất lượng, số lượng hàng tồn tối ưu.