3 yêu cầu của phân tích tài chính

Thông qua các báo cáo tài chính nhà quản trị tính toán các tỷ số tài chính. Dựa trên kết quả này nhà quản trị đưa ra các phân tích tài chính của mình.

Trong đó 3 yêu cầu của bước phân tích này:

  1. Đánh giá thực trạng tình hình hoạt động tài chính của DN (Vấn đề đảm bảo vốn – quyết định tài chính như thế nào, vấn đề phân phối vốn cho sx kinh doanh – quyết định ngân quỹ vốn như thế nào).
  2. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn khi phân phối thông qua quyết định ngân quỹ vốn.
  3.  Lượng hóa các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính của DN.