4 chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư

Đối với DN cần tồn tại và phát triển luôn phải vận động không ngừng trước biến đổi của thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Việc đầu tư vào các dự án là một việc sống còn. Nhưng làm thế nào đánh giá khi các vấn đề về bản chất thành công dự án, về yếu tố môi trường kinh doanh như lạm phát để được rõ ràng.

Có 4 chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư đó là:

  1. Thời gian hoàn vốn (Payback)
  2. Hiện giá ngân lưu ròng NPV
  3. Tỷ suất sinh lời nội bộ IRR (Internal Rate of Return)
  4. Tỷ suất sinh lời nội bộ điều chỉnh MIRR (Modified – IRR)

Việc áp dụng từng chỉ tiêu trong đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư:

… Updating…

4 thoughts on “4 chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư”

  1. 5. Trình bày về những vấn đề liên quan đến việc hoạch định chính sách tài chính kế toán trong thực hiện quản trị chất lượng. Yếu tố nào cần được chú ý và quan trọng theo ý kiến của anh chị?

  2. 2. Trình bày phương pháp ma trận swot để phát thảo chiến lược kinh doanh mô tả về chiến lược tang trưởng ổn định chiến lược này sẽ giải quyết được điều gì ở doanh nghiệp đa ngành có vài ngành sắp bước qua giai đoạn suy thoái (vi dụ)?

Comments are closed.