4 loại cổ phần ưu đãi

Vốn cổ phần ưu đãi là nguồn vốn góp của cổ đông mua cổ phần ưu đãi của cty.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Có 4 loại cổ phần ưu đãi như sau:

  1. Cổ phần ưu đãi biểu quyết: số biểu quyết nhiều hơn cổ phần phổ thông.
  2. Cổ phần ưu đãi cổ tức: Là cổ phần được trả mức cao hơn cổ phần phổ thông hoặc được duy trì 1 mức cổ tức ổn định hàng năm. Loại cổ phiếu ưu đãi cổ tức ổn định hàng năm có 2 loại cổ tức cố định và cổ tức thưởng theo tình hình kinh doanh của DN. Mức cổ tức cố định được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.
  3. Cổ phần ưu đãi hoàn lại: là cổ phần được cty hoàn lại vốn góp bất cứ lúc nào có yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện trên cổ phiếu cổ phần ưu đãi hòan lại.
  4. Cổ phần ưu đãi khác: do cty qui định.

Riêng cổ phần ưu đãi biểu quyết chỉ có áp dụng cho cổ đông sáng lập hoặc được Chính phủ ủy quyền.

Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 3 năm kể từ lúc cty được cấp phép kinh doanh. Sau thời hạn đó cổ phẩn ưu đãi biểu quyết sẽ chuyển thành cổ phần phổ thông.