4 Phương pháp dự báo trong điều hành sản xuất

4 Phương pháp dự báo trong điều hành sản xuất

+ Về mặt định tính các phương pháp dự báo thường dùng là:

 • Lấy ý kiến ban lãnh đạo DN
 • Lấy ý kiến khách hàng
 • Lấy ý kiến người bán hàng.
 • Lấy ý kiến chuyên gia.

+ Về mặt định lượng dự báo tiến hành qua các bước sau:

 • Xác định mục tiêu và lựa chọn Sp/dv cần dự báo.
 • Xác định loại dự báo
 • Thu thập số liệu và tiến hành dự báo
 • Áp dụng kết quả dự báo

Có 4 phương pháp dự báo như sau:

 1. Phương pháp giản đơn
 2. Phương pháp bình quân di động
 3. Phương pháp san bằng số mũ
 4. Phương pháp theo đường xu hướng