4 Vai trò của nhà quản trị tài chính

Nhà quản trị tài chính đứng vai trò trung gian giữa DN và thị trường vốn (giao dịch tài chính trong trung và dài hạn)

4 vai trò chính của một nhà quản trị tài chính như sau:

  1. Lập dự toán và kế hoạch tài chính
  2. Quyết định đầu tư & tài trợ
  3. Kiểm soát mọi hoạt động
  4. Quan hệ với thị trường vốn