5 điểm khác nhau giữa hai lĩnh vực sản xuất và dịch vụ

STT TIÊU THỨC SẢN XUẤT DỊCH VỤ
1 Số lượng tiêu thụ Cụ thể Trừu tượng
2 Tiếp xúc khách hàng Thấp Thường xuyên
3 Yêu cầu với người lao động Thấp Cao
4 Sự thay đổi các yếu tố đầu ra Cao Thấp
5 Đo lường năng xuất lao động Dễ dàng Khó khăn