5 nhân tố ảnh hưởng tới năng suất lao động

  1. Phương pháp sản xuất
  2. Vốn
  3. Chất lượng
  4. Công nghệ
  5. Cách quản lý

Năng suất = Đầu Ra / Đầu Vào

2 Yếu tố cơ bản của năng suất được đo lường thông qua toàn bộ các yếu tố sử dụng để SX như: Năng suất lao động và năng suất nhiều yếu tố khác.