6 bước để tăng năng suất lao động

  1. tăng năng suất lao động được đo lường bởi hệ thống tổ chức.
  2. Xem xét toàn bộ quá trình trong khi thực hiện, tập trung vào 1 số vấn đề như sau: Vấn đề gặp phải trong hoạt động tổ chức SX các yếu tố đầu ra. Khả năng giải quyết vấn đề của tổ chức, các vấn đề khó khăn gặp phải khi thực hiện.
  3. Phương pháp thực hiện sẽ ảnh hưởng tới kết quả tăng năng suất lao động chẳng hạn như: Chính sách cho người lao động, tổ chức nhóm thực hiện, bộ phận kỹ thuật, bộ phận quản lý.
  4. Đưa ra các lý do và mục tiêu hợp lý cho việc cải tiến làm tăng năng suất lao động.
  5. Làm cho các hoạt động được thực hiện một cách dễ dàng, khuyến khích người lao động góp công sức và tăng năng suất lao động.
  6. Đo lường kết quả cải tiến và đưa ra cách tính kết quả đó.