6 chủ đề thảo luận tài chính tiền tệ cao học thầy Diệp Gia Luật

 1. Thông tin bất cân xứng và cấu trúc tài chính (tham khảo chương 11, 12 Mishkin)

  1. Cấu trúc tài chính doanh nghiệp của một số quốc gia trên thế giới.

  2. Chi phí giao dịch và cấu trúc tài chính doanh nghiệp.

  3. Lựa chọn đối nghịch và cấu trúc tài chính doanh nghiệp

  4. Rủi ro đạo đức và cấu trúc tài chính doanh nghiệp

 2. Lý thuyết về danh mục đầu tư (Tham khảo chương 7, 8 Mishkin)

  1. Rủi ro và tiền lời

  2. Đa dạng hóa và các lý thuyết danh mục đầu tư

  3. Cung cầu và định giá tài sản tài chính.

 3. Điều tiết và giám sát hệ thống tài chính (tham khảo chương 9 Mishkin)

  1. Thất bại thị trường tài chính và sự quy định điều tiết khu vực tài chính

  2. Những hạn chế của điều tiết và quy định khu vực tài chính.

  3. Các mô hình khủng hoảng tài chính.

 4. Chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa (tham khảo chương 15, 16 Mishkin)

  1. Các kênh truyền dẫn của chính sách tiền tệ

  2. Chính sách tài khóa và chu kỳ kinh tế

 5. Khủng hoảng nợ công

  1. Nguyên nhân

  2. Tác động

  3. Giải pháp

  4. Bài học kinh nghiệm.

 6. Suy thoái kinh tế

  1. Khái niệm

  2. Nguyên nhân

  3. Tác động

  4. Giải pháp tài chính tiền tệ