6 vấn đề cơ bản của quản trị tài chính

  1. Quản trị nguồn vốn (huy động và sử dụng hiệu quả vốn)
  2. Phân bổ nguồn vốn hợp lý và hiệu quả
  3. Phân phối lợi nhuận
  4. Sáp nhật và tách công ty.
  5. Các quyết định tài trợ vốn cho các dự án đầu tư của DN
  6. Quyết định về cơ cấu vốn của DN