Bài giải các chương sách quản trị tài chính cô Võ Thị Quý

Giải sách quản trị tài chính của  Eugene F. Brigham – JoelF. Houston Ñaïi hoïc Florida

Chương 10: Mirror 1Mirror 2

Chương 11: Mirror 1 | Mirror 2

Chương 14: Mirror 1 | Mirror 2

Chương 15: Mirror 1: 15 -7 & 15-8 & 15-9 & 15-10 | Mirror 2: 15-7 | 15-8 | 15-9 | 15-10

[email protected]