Bản chất của quản trị tài chính

Về mặt hoạt động một DN cần có tài sản thực (tài sản vô hình + tài sản hữu hình + tài sản thuê tài chính) tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

Muốn có được tài sản thực bất kỳ DN nào cũng cần chi tiền mua chúng => cần nhu cầu vốn tiền mặt.

Để có vốn tiền mặt DN phải bán tài sản tài chính (chứng khoán đầu tư: cổ phiếu or trái phiếu, thương phiếu, tín phiếu…)

Ví dụ: một cty cần một nguồn vốn để có tài sản thực, có thể đi vay ngân hàng từ thị trường tài chính. Cty có nghĩa vụ trả lãi suất và hoàn trả gốc khi đáo hạn.

=> Tài sản thực có nhiệm vụ đảm bảo trả được lãi vay hàng tháng và hoàn trả gốc khi đáo hạn.

Nhà quản trị tài chính như chúng ta đã biết là người đứng giữa tài sản thực của cty và thị trường tài chính, làm sao để tăng vốn của doanh nghiệp.