Báo cáo ngân lưu

Báo cáo ngân lưu hay còn gọi là báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một bảng tường trình quá trình thu chi tiền mặt của DN trong năm để thực hiện các nghiệp vụ kinh tế.

Báo cáo ngân lưu có nhiều tiêu chí để chia ra, nhưng với mỗi tiêu chí đều có dòng ngân lưu vào và ra. Tùy dòng vào, dòng ra chênh lệch mà sinh ra các dòng ngân lưu dương hay âm.

3 dòng ngân lưu chính:

  1. Ngân lưu từ hoạt động SX – KD
  2. Ngân lưu từ đầu tư
  3. Ngân lưu từ hoạt động tài trợ.