Báo cáo thu nhập

Báo cáo thu nhập là một báo cáo tài chính phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của 1 DN.

Kết quả tối thiểu cần thể hiện trên một báo cáo thu nhập là: doanh thu bán hàng (TK 511), các khỏan chi phí của cty trong thời gian hạch toán.

3 thành phần của một báo cáo thu nhập:

  1. Thu nhập: là nguồn thu nhập thực tế hay dự tính mà DN nhận về. Thu nhập này có thể từ doanh thu bán hàng, thực hiện dịch vụ hay khoản phải thu của khách hàng thông qua tín dụng. Thu nhập làm tăng tài sản có và vốn cổ phần của DN.
  2. Chi phí: gồm có chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp
  3. Thu nhập ròng (NI) = Tổng thu nhập – Tổng chi phí tại thời điểm phân tích
  • Doanh thu thuần = Tổng doanh thu – Chiết khấu bán hàng – hàng bị trả lại – giảm giá hàng bán.
  • Lãi gộp = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán (chi phí trực tiếp, chi phí NVL, LĐ…)
  • Thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) = Lãi gộp – Chi phí hoạt động (Chi phí gián tiếp, chi phí bán hàng, CPQL…)
  • Thu nhập trước thuế (EBT) = EBIT – chi phí lãi vay
  • Thu nhập sau thuế (EAT) hay lãi ròng (NI) = EBT – thuế thu nhập