Công ty cổ phần là gì

Công ty cổ phần là DN trong đó:

  • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.
  • Cổ đông có thể là cá nhân tổ chức, tối thiểu là 3, không giới hạn số lượng cổ đông.
  • Cổ đông có trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn góp vào DN.
  • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác.
  • Cty cổ phần thời hạn kinh doanh không bị phụ thuộc vào cái chết của một người. Điều này ngược lại với Cty liên danh khi một người rời bỏ hay gia nhập thì liên minh bị phá vỡ, hay ở các doanh nghiệp tư nhân một chủ chịu trách nhiệm vô hạn và thời gian kinh doanh vòng đời hạn chế (tuổi thọ của chủ DN tư nhân).
  • Các cổ đông được quyền nhận cổ tức (lợi tức cổ phần) và đều được biết quyết trong Hội đồng quản trị.
  • Cty cổ phần chịu trách nhiệm hữu hạn với trách nhiệm tài chính
  • Ưu điểm: chủ sở hữu không chịu trách nhiệm đối với nợ cty, cty có thể tăng vốn điều lệ thông qua phát hành thêm cổ phiếu, thu nhập được phân theo tỷ lệ góp vốn của chủ sở hữu.
  • Nhược điểm: thu nhập của chủ sở hữu (các nhà đầu tư vào một loại cổ phiếu nào ) bị đánh thuế 2 lần.
  • nhà quản trị và chủ sở hữu là hai chủ thể riêng biệt.