Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) là gì?

Có 2 loại hình Cty TNHH:

  1. TNHH một thành viên
  2. TNHH hai thành viên trở lên

1/ TNHH một thành viên

  • DN do một tổ chức hay một cá nhân làm chủ sở hữu.
  • Chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm có hạn với vốn điều lệ của CTY.

2/ TNHH hai thành viên trở lên

  • Thành viên có thể là cá nhân, tổ chức, số lượng tối đa 50 thành viên.
  • Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của DN trong phạm vi số vốn ca kết gộp vào DN.