Đề thi quản trị sản xuất điều hành Đêm 4 K22 thầy Hồ Tiến Dũng

Đề thi quản trị điều hành lớp Đêm 4 K22 (2 câu lý thuyết + 1 câu bài tập)

Đề thi này ra cho lớp hướng nghề nghiệp.

  • Câu 1: Trình bày nguyên tắc tiết kiệm động lực?
  • Câu 2: Trình bày mô hình giả lập (Chương bảo trì)
  • Câu 3: Bài tập hoạch định nguyên vật liệu

[email protected]