Đề thi quản trị tài chính cô Võ Thị Quý Đề 2

Đề thi lần 2 QTTC lớp QTKD đêm 5. ngày 4/12/2011
Thời gian 90p

================================================== ==========
Câu 1 giống bài 15-6 trong sách QTTC
Câu 2: các yếu tố nào sau đây khuyến khích việc sử dụng vôn nợ? giải thích

  1. tăng thuế TNDN

  2. tăng thuế TNCN

Câu 3 cho 2 DAĐT có cùng số tiền đầu tư 25 tỷ đồng

A b
Năm 1 5 20
Năm 2 10 10
Năm 3 15 8
Năm 4 20 6

  1. Tính thời gian hòan vốn giản đơn

  2. Tính thời gian hòan vốn chiết khấu

  3. Lựa chọn dự án nào trong TH 2 dự án độc lập

  4. Lựa chọn dự án nào trong TH 2 dự án loại trừ nhau

  5. Tính suất CK để NPV 2 dự án = nhau

  6. Tính MIRR 2 dự án.

================================================== =
chúc mọi người thi tốt