Lãi suất chiết khấu

Lãi suất chiết khấu (Discount Rate) thường được ký hiệu là r

Sử dụng nhiều trong các công thức tính toán NPV và IRR

Lãi suất chiết khấu r được tính bằng 2 cách:

1/ Funding Cost (Chi phí huy động vốn)

Lãi suất chiết khấu được tính bằng chi phí sử dụng vốn (Cost of Capital) hay chi phí cơ hội của vốn.

Ví dụ: Nếu rút tiền tiết kiệm với lãi suất 4% để đầu tư thì có thể tính lãi suất chiết khấu = 4%.

2/ Chi phí vốn trung bình trọng số WACC

Chi phí sử dụng vốn trung bình của DN WACC. Vốn này từ 2 nguồn:

Doanh nghiệp có 2 nguồn gọi vốn chính:

– Vay thương mại => chi phí của khoản nợ (cost of debt) là lãi suất của khoản vay (1-tax)*lãi suất; và,

– Vốn góp cổ đông => chi phí vốn cổ phần (cost of equity) là thu nhập mong muốn của cổ đông.

 

3 thoughts on “Lãi suất chiết khấu”

  1. Bạn có thể nói rõ hơn về cách tính thứ 2 được ko, mình vẫn thấy chưa cụ thể lắm. Cảm ơn bạn!

Comments are closed.