Lợi ích của phân đoạn chiến lược

Phân đoạn chiến lược giúp xác định cặp “sản phẩm – thị trường” đồng nhất về hành vi cạnh tranh và công nghệ. Có 2 khía cạnh gắn liền với nhau tạo điều kiện cho việc phân đoạn đó là:

1/ Thị trường (khách hàng và nhu cầu)

2/ Sản phẩm (công nghệ và chi phí)

Phân đoạn chiến lược giúp xác định các SBU, giúp đưa các CL cụ thể và tiến hành điều chỉnh các hoạt động cần thiết về hoạt động và tổ chức.