Mục tiêu của phân tích tài chính

Phân tích tài chính là việc đánh giá các điều kiện tài chính của cty trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Mục tiêu chính của phân tích tài chính là nhận dạng những biểu hiện không tốt ảnh hưởng đến tương lai phát triển của doanh nghiệp. Ngoài ra còn có.

  1. Qua phân tích tài chính nhận biết được những mặt tồn tại về tài chính của cty.
  2. Phân tích tài chính là cơ sở lập nhu cầu vốn (quyết định ngân quỹ vốn) cần thiết cho tương lai (năm kế hoạch).
  3. Qua phân tích tài chính nhận biết các mặt hạn chế, tồn tại của cty còn biết các tiềm năng tăng trưởng của Cty.
  4. Đánh giá các quyết định kinh doanh của cty quá chính sách tài chính trong quá khứ.