Phân loại thị trường tài chính

Là nơi giao dịch các loại vốn ngắn, trung và dài hạn.

1/ Giao dịch vốn ngắn hạn (thị trường tiền tệ)

  1. Thị trường hối đoái
  2. Thị trường cho vay ngắn hạn
  3. Thị trường liên ngân hàng

2/ Giao dịch vốn trung và dài hạn (thị trường vốn)

  1. Thị trường cầm cố BĐS
  2. Thị trường chứng khoán (sơ cấp + thứ cấp)
  3. Thị trường tín dụng cho thuê.