Phân tích khả năng sinh lời

Có 3 chỉ số đo lường khả năng sinh lời của 1 DN:

  1. Lợi nhuận biên tế
  2. Suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA)
  3. Suất sinh lợi trên vốn cổ phần thường (ROE)

1/ Lợi nhuận biên tế: là tỷ số đo lường lượng lãi ròng trong 1 đồng doanh thu thu được.

Lợi nhuận biên tế (LN m) = Lãi ròng / Doanh thu

Khả năng DN trong việc kiểm tra mức chi phí liên quan đến doanh thu. Chẳng hạn, từ một mức doanh thu nào đó DN có thể tăng lãi ròng bằng cách giảm đi các loại chi phí.

2/ ROA – Return On Assets – Sinh lợi trên tổng tài sản:

Đo lường hiệu quả sử dụng và quản lý nguồn tài sản của 1 DN. Tỷ số ROA đo lường suất sinh lời của cả vốn chủ sở hữu và cả của nhà đầu tư.

ROA = Lãi Ròng / Tổng vốn

Nói lên kết quả hoạt động SXKD so với hoạt động đầu tư của 1 cty, ROA đo lường hiệu quả hoạt động của cty.

3/ ROE – Return on Equity – Suất sinh lời trên vốn cổ phần thường:

Công thức: ROE = LRcpt / VCPT

Đo lường hiệu quả sử dụng vốn của chủ sở hữu tạo ra thu nhập và lãi cho các cổ đông phổ thông. Nói cách khác đo lường thu nhập trên một đồng vốn của chủ sở hữu đưa vào SXKD, hay còn gọi là suất hoàn vốn đầu tư cho vốn chủ sở hữu.

 

1 thought on “Phân tích khả năng sinh lời”

Comments are closed.