Phân tích vòng quay tài sản

1/ Vòng quay tài sản phải thu đo lường DN thu được tiền mặt nhanh hay chậm khi sử dụng phương thức bán hàng tín dụng.

Công thức: Lkpt = 365/DSO

Trong đó DSO kỳ thu tiền bình quân (ngày)

DSO = KPT*365/DT

KPT: Khoản phải thu của KH

DT: Doanh thu

 

2/ Vòng quay hàng tồn kho: Đo lường mức luân chuyển hàng hóa dưới hình thức tồn kho (hay hàng dự trữ) trong một năm của DN.

Công thức: Vtk = GVHB /Gtk

Trong đó:

. GVHB là giá vốn hàng bán

. Gtk là chi phí giá vốn hàng bán.

Cho thấy DN bán hàng trong kho nhanh hay chậm.

3/ Vòng quay tài sản cố định: đo lường nhu cầu vốn cần thiết phải đầu tư vào tài sản cố định để tạo được 1 đồng doanh thu.

Công thức: Vtscđ = DT / TSCĐ ròng