Categories
HỌC

Tổng hợp các bài về quản trị sản xuất điều hành

 1. Nhật ký học quản trị điều hành – Thầy Hồ Tiến Dũng
 2. Kết thúc môn quản trị sản xuất điều hành thầy Hồ Tiến Dũng
 3. Tổng hợp 16 câu lý thuyết ôn thi quản trị sản xuất điều hành thầy Hồ Tiến Dũng Updated 2014
 4. Điểm thi quản trị sản xuất điều hành lớp Đêm 3 K22 thầy Hồ Tiến Dũng
 5. Tổng hợp đề thi và bài giải quản trị sản xuất điều hành thầy Hồ Tiến Dũng từ Khóa K16 đến K22 Updated 2014
 6. Slide bài giảng quản trị điều hành – Thầy Hồ Tiến Dũng – Cao học quản trị kinh doanh K21
 7. Tổng hợp đề và giải đề quản trị sản xuất & điều hành thầy Hồ Tiến Dũng khóa K19, K20
 8. Đề thi quản trị sản xuất điều hành thầy Hồ Tiến Dũng Cao học UEH K22 Đêm 1 Đêm 2 Đêm 3 updated 2014
 9. Đề thi quản trị sản xuất điều hành K22 Đêm 4 – thầy Hồ Tiến Dũng
 10. Đề thi quản trị sản xuất điều hành cao học UEH K22 Đêm 5 Thầy Hồ Tiến Dũng
 11. Đề thi quản trị sản xuất điều hành thầy Hồ Tiến Dũng K22 Ngày 2
 12. Đề thi giữa kỳ quản trị sản xuất và điều hành thầy Hồ Tiến Dũng
 13. 5 đề tài quản trị sản xuất điều hành thầy Hồ Tiến Dũng
 14. 4 Phương pháp dự báo trong điều hành sản xuất
 15. Phạm vi của việc tổ chức điều hành sản xuất
 16. 6 bước để tăng năng suất lao động
 17. 5 điểm khác nhau giữa hai lĩnh vực sản xuất và dịch vụ
 18. 5 nhân tố ảnh hưởng tới năng suất lao động
 19. 3 cấp quyết định trong quản trị sản xuất và điều hành
 20. 14 hoạt động liên quan đến thiết kế và điều hành
 21. Tài liệu học quản trị chuỗi cung ứng UEH

1 reply on “Tổng hợp các bài về quản trị sản xuất điều hành”