So sánh vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu

1/ Vốn điều lệ là số vốn tất cả các thành viên góp vào cty và được ghi vào Điều lệ cty. Vốn điều lệ phải lớn hơn vốn pháp định (số vốn tối thiểu để thành lập cty, tùy ngành nghề mà có vốn pháp định khác nhau).

2/ Vốn chủ sở hữu = tổng tài sản – khoản nợ phải trả

TỔNG TÀI SẢN DN = TÀI SẢN THỰC + TÀI SẢN TÀI CHÍNH

Trong đó:

  • Tài sản thực = tài sản hữu hình + tài sản vô hình + tài sản thuê tài chính
  • Tài sản tài chính = Chứng khoán (cổ phiếu + trái phiếu + thương phiếu + tín phiếu + phiếu hẹn thanh toán.

Vốn chủ sở hữu hay còn gọi vốn thực của cty. Vốn điều lệ là số vốn trên giấy phép kinh doanh của Cty.

Trên bảng cân đối kế toán tài khoản 411 phản ánh nguồn vốn kinh doanh của DN:

  • 4111 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu: phản ánh vốn thực của chủ sở hữu. Đối với CTCP đó là số cố phiểu đã được phát hành ghi vào tài khoản này theo mệnh giá.
  • 4112 – Thặng dư vốn cổ phần: Chênh lệch tăng do phát hành do phát hành cổ phiếu cao hơn mệnh giá.
  • 4113 – Vốn khác: tài trợ, kết quả của hoạt động kinh doanh, được tặng, biếu hay đánh giá lại tài sản