Tài liệu MBA

Tổng hợp tất cả tài liệu MBA Khóa K22 Đêm 3 – NN

Document list:

Thông tin lớp D3K22 v1

Danh sách nhóm + Project v6

1/ HRM – PGS TS Trần Kim Dung

2/ QM – TS Ngô Thị Ánh

3/ SM – TS Hoàng Lâm Tịnh

4/ MAR – TS Đinh Công Tiến

  • Tài liệu cao học MAR – Thầy Đinh Công Tiến: Mirror 1 | Mirror 2
  • Hưỡng dẫn tiểu luận – Thầy Đinh Công Tiến: Mirror 1