Tầm quan trọng của quản trị tài chính

Hiểu một cách đơn giản như sau:

Phòng marketing và sale chịu trách nhiệm lập dự án bán hàng.

Phòng SX lập kế hoạch cho nhu cầu vốn, nguyên vật liệu, máy móc cần thiết.

Phòng tài chính chịu trách nhiệm cung cấp vốn cho các hoạt động trên.

Điều này ảnh hưởng trực tiếp các hoạt động sản xuất kinh doanh của cty, quyết định sự tồn tại phát triển tổ chức.