Categories
HỌC

Teamwork là gì?

Bài này tổng hợp các khái niệm/định nghĩa (concept/definition) về teamwork.

 1. Teamwork là sự phối hợp của một vài người hợp tác với nhau trong đó lợi ích của mỗi thành viên phụ thuộc và sự thống nhất và hiệu quả của cả đội.
 2. Một quy trình động bao gồm 2 chuyên gia hoặc nhiều hơn với nền tảng và kỹ năng bổ sung cho nhau, chia sẻ những mục tiêu chung và phối hợp nhau với những nỗ lực tinh thần trong dự báo, hoạch định và đánh giá.
 3. Làm việc đồng đội (teamwork) là những hành vi làm tăng hiệu quả làm việc tương tác giữa các thành viên – trong đó đội gồm từ 2 người trở lên làm những nhiệm vụ liên quan đến công việc chung, tương tác động với nhau, chia sẻ quá khứ, tương lai và số phận chung.
 4. Làm việc đồng đội là các thành phần phụ thuộc lẫn nhau về hiệu năng để có hiệu quả hoạt động phối hợp của nhiều cá nhân
 5. Làm việc đồng đội cũng như một số quy trình về hành vi và trạng thái rõ nét.

Theo sách Effective Teamworking định nghĩa teamwork theo tính năng như sau:

Teamwork có nghĩa rộng hơn 1 nhóm các thành viên làm việc gần nhau và có 3 tính năng sau:

 1. Một đội luôn có một nhiệm vụ cụ thể (specific task or set of task to perform)
 2. Có chung mục tiêu và mục đích (shared objectives and goals)
 3. Mỗi thành viên có vai trò tương thuộc lẫn nhau (interindependent), có nghĩa là mỗi thành viên có sự phối hợp với nhau trong việc hoàn thành mục tiêu.

Tham khảo:

 1. “Teamwork”. Merriam-Webster Dictionary online. Retrieved April 26, 2012
 2. Ezzamel, Mahmoud, and Hugh Willmott (1998). “Accounting for Teamwork: a Critical Study of Group-Based Systems of Organizational Control”. Administrative Science Quarterly 43 (2): 358–396. doi:10.2307/2393856
 3. Kohn, Linda T., Janet M. Corrigan, and Molla S. Donaldson, ed. (2000). To Err Is Human: Building a Safer Health System. Washington, DC: National Academy Press. p. 14. ISBN 0309068371.
 4. Xyrichis, Andreas, and Emma Ream (2008). “Teamwork: a Concept Analysis”. Journal of Advanced Nursing 61 (2): 232–241.
 5. Beaubien, J. M., and D. P. Baker (2004). “The Use of Simulation for Training Teamwork Skills in Health Care: How Low Can You Go?”. Quality & Safety in Health Care 13 (Supplement 1): i51–i56. doi:10.1136/qshc.2004.009845. PMC 1765794. PMID 15465956

Nguyên văn:

 1. work done by several associates with each doing a part but all subordinating personal prominence to the efficiency of the whole
 2. a dynamic process involving two or more professionals with complementary backgrounds and skills, sharing common goals and exercising concerted physical and mental effort in assessing, planning, or evaluating.
 3. those behaviours that facilitate effective team member interaction – with “team” defined as “a group of two or more individuals who perform some work related task, interact with one another dynamically, have a shared past, have a foreseeable shared future, and share a common fate.”
 4. the interdependent components of performance required to effectively coordinate the performance of multiple individuals”; as such, teamwork is “nested within” the broader concept of team performance which also includes individual-level taskwork
 5. “teamwork” has been used “as a catchall to refer to a number of behavioral processes and emergent states.”