Tiếp thị là gì?

Bài viết được tôi tham khảo từ tài liệu Quản trị tiếp thị – Lý thuyết và tình huống của Master Vũ Thế Dũng + Master Trương Tôn Hiền Đức dưới cách trình bày của cá nhân tôi.

Quản trị nói chung và Quản trị marketing nói riêng là một bộ môn khoa học hành vi. Có rất nhiều cách định nghĩa về Tiếp thị từ nhiều góc độ khác nhau như:

  • Quam điểm quản lý vi mô
  • Quan điểm quản lý vĩ mô
  • Quan điểm tiếp cận theo tính năng

Ở bài này tôi trình bày định nghĩa dưới quan điểm tiếp cận theo tính năng được đề xuất bởi AMA (American Marketing Association).

Theo đó Tiếp thị (Marketing) được định nghĩa như sau:

  • Là hoạt động hoạch định và thực hiện 4P: nhấn mạnh 4 chức năng chính hay còn gọi là 4P (Product, Price, Place, Promotion)
  • Nhằm tạo ra sự trao đổi giữa cá nhân và tổ chức
  • Mục tiêu: Thỏa mãn (Mỗi bên đạt được mục tiêu của mình

Nhận xét: Phải đảm bảo 3 yếu tố trên thì triết lý của tiếp thị mới được đảm bảo. Nếu thực hiện 4P mà không mang lại sự thỏa mãn cho khách hàng thì cũng chưa tuân thủ triết lý của tiếp thị.

Xem thêm: http://vneconomics.com/tong-hop-cac-bai-ve-quan-tri-marketing/