Vì sao tối đa hóa giá trị cổ phiếu lại tốt cho xã hội?

Thông thường là tốt.

Bên cạnh những vi phạm những qui tắc an toàn, sai phạm gặp phải yêu cầu kiểm soát môi trường thì tối đa hóa giá trị cổ phiếu đem lại lợi ích tốt cho xã hội.

  1. Đầu tiên kể đến là một DN có giá trị cổ phiếu cao thì phải làm ăn có hiệu quả, đó là đưa ra chi phí thấp, chất lượng cao.
  2. Tiếp theo là các sản phẩm này phải đáp ứng nhu cầu của khách hàng, vì động cơ này nên doanh nghiệp cần có những công nghệ mới cũng như tạo các việc làm cho xã hội.
  3. Cuối cùng tối đa hóa giá trị cổ phiếu DN phải làm ăn có hiệu quả, phong cách phục vụ lịch sự, đủ dự trữ hàng hóa và hình thành mqh kinh doanh tốt.