Ý tưởng nghiên cứu? vấn đề nghiên cứu? mục tiêu nghiên cứu? câu hỏi nghiên cứu?

+ Ý tưởng nghiên cứu (research idea) là những ý tưởng ban đầu về nghiên cứu. Từ những ý tưởng ban đầu này ta đi tìm lỗ hổng nghiên cứu (Research Gap) để nhận diện vấn đề nghiên cứu.

+ Vấn đề nghiên cứu cần rõ ràng và đúng đắn. có thể xác định vấn đề nghiên cứu từ 2 nguồn: lý thuyết và thị trường. Nhưng dù từ nguồn nào thì vấn đề nghiên cứu cũng cần liên hệ với một cơ sở lý thuyết nào đó để xem vấn đề đã được giải quyết chưa? giải quyết đến đâu.

+ Sau khi nhận dạng được vấn đề nghiên cứu, nhà nghiên cứu tiếp theo cần xác định nghiên cứu cái gì hay còn gọi là mục tiêu nghiên cứu. Về phân loại thì mục tiêu phân thành mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể. Đôi khi nhà nghiên cứu phát biểu mục tiêu cụ thể ở dạng câu hỏi nghiên cứu (research question).

Về mặt bao phủ và cụ thể thì lớn đến nhỏ: Research Idea => Research Gap => Research Problem => Overall Research Objective/Research Question.

Xác định vấn đề nghiên cứu để nghiên cứu thỏa 2 yêu cầu:

  1. Tính mới
  2. Có ý nghĩa.