10 tiêu chuẩn đánh giá một lý thuyết khoa học

Lý thuyết khoa học là một tập những khái niệm, định nghĩa, giả thuyết trình bày có hệ thống thông qua các mqh giữa các khái niệm nhằm mục đích giải thích và dự báo các hiện tượng khoa học.

10 tiêu chuẩn đánh giá một lý thuyết khoa học:

1/ Câu hỏi nghiên cứu (research question):

  1. Tính quan trọng
  2. Tính cần thiết

2/ Cơ sở lý thuyết:

  1. Đầy đủ
  2. Phù hợp

Một cách tổng quát phần này phải có những lý thuyết cơ sở (key articles) và những nghiên cứu trong những năm gần đây.

3/ Phạm vi bài nghiên cứu phải đầy đủ: Số lượng biến quan sát phải phù hợp để giải thích một hiện tượng khoa học.

4/ Phải định nghĩa các khái niệm nghiên cứu chính xác và rõ ràng.

5/ Bản chất của mối liên hệ lý thuyết phải rõ ràng và mang tính logic.

xây dựng mlh rõ ràng giữa các biến độc lập, phụ thuộc, biến trung gian (mediating var), biến điều tiết (moderating var).

6/ Bài nghiên cứu cần phải hướng dẫn bởi lý thuyết nền

7/ Xác định rõ ràng hướng tập trung và phạm vi của nó.

8/ Văn viết phải rõ ràng, xúc tích.

9/ Nếu bài là nghiên cứu xây dựng lý thuyết thì cần phải cung cấp những bình luận, phê bình và đánh giá, đưa ra hướng kiểm định lý thuyết đưa ra.

10/ Cuối cùng quan trọng hơn cả là bài nghiên cứu cần phải cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa so với các nghiên cứu đã có và có ý nghĩa trong thực tiễn.