Categories
IT LÀM

3 bước cài đặt MySQL trên Linux Mint/Ubuntu

B1: Cài đặt

Command: sudo apt-get install mysql-server

B2: Gõ password cho MySQL

B3: Kiểm tra xem đã cài thành công chưa:

Command: sudo netstat -tap | grep mysql

Hoặc Command: ps aux | grep mysql

[email protected]