3 mục tiêu tài chính quan trọng nhất của doanh nghiệp

Thông tin được chia sẻ từ bài giảng quản trị chiến lược – Thầy Hoàng Lâm Tịnh.

  1. Lợi nhuận/vốn đầu tư
  2. Lợi nhuận/vốn chủ sở hữu
  3. Doanh thu

Mục tiêu tài chính luôn quan tâm lợi nhuận trước doanh thu. Có nhiều doanh nghiệp doanh thu cao nhưng lại lỗ.

Với giá sản phẩm hợp lý + doanh thu cao => sản lượng bán được cao => chiếm lĩnh thị phần nhất định.