Categories
HỌC

3 yếu tố tạo nên 1 team

Khi nghiên cứu về teamwork (làm việc nhóm), có rất nhiều kiểu hình làm việc nhóm. Trong tác phẩm Effective Teamwork với mục đích giảm thiểu các rủi ro về mặt tâm lý (psochosocial), tác giả đề cập đến 1 team là thỏa 3 yếu tố sau:

  1. Phải tạo ra một sản phẩm hay dịch vụ nào đó.
  2. Phải có cấu trúc cố định trong khi nghiên cứu (Permanent Structure) (Điều này đúng là hơn là một đội được tạo thành tạm thời để giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó – Như là Software Dev Team)
  3. Bao gồm nhiều thành viên làm việc với nhau để hoàn thành những công việc chính của họ.

Điều này có nghĩa là chúng ta tập trung vào những team có cấu trúc cố định hoàn thành những công việc để tạo ra một sản phẩm hay dịch vụ nào đó.

1 reply on “3 yếu tố tạo nên 1 team”