4 Bước thiết lập password cho PostgreSQL Database

Khi mới cài đặt Postgres xong sẽ không có password để đăng nhập. Muốn thiết lập được ta cần trải qua các bước sau:

B1: Chuyển vào postgres user

Command: su – postgres

B2: Vào postgres command

Command: psql

B3: Gõ lệnh change password

Command: ALTER USER postgres WITH ENCRYPTED PASSWORD ‘vneconomics’;

B4: Khởi động lại Postgres

Command: service postgresql restart