4 bước trong 1 kế hoạch tài chính

  1. Phân tích đầu tư và chọn phương án tài trợ cho DN
  2. Dự toán cho tương lai trên cơ sở của các quyết định hiện tại.
  3. Quyết định các phương án tài chính
  4. Đánh giá hiệu quả của các mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch tài chính.