Categories
HỌC

4 nền tảng để phát triển KPI

Để phát triển hệ thống KPI cho một DN thành công sẽ được quyết định bởi 4 yếu tố sau đây:

  1. Sự cộng tác (Partnership) với nhân viên staff, union liên minh, key suppliers, và key customer.
  2. Chuyển quyền lực cho tuyến trước (front line)
  3. Tích hợp với quản lý, cải tiến, báo cáo hiệu năng.
  4. Liên kết các đo lường hiệu suất với chiến lược.

 

Mối quan hệ giữa chiến lược và phát triển đo lường hiệu suất tổ chức

 

Định nghĩa sứ mạng (mission), tầm nhìn (vision), chiến lược (strategy) 

Sứ mạng (Mission) Giống như một ngọn đèn dài vô tận (never be reached). Ví dụ như tuyên môn sứ mạng là “To make people happy”.

Tầm nhìn (Vision): Where we want to go? Ví dụ câu nói của tổng thống Kenedy “Quốc gia này sẽ đạt được thành tựu trước khi hết thập kỷ này là đưa con người lên mặt trăng và trở về trái đất an toàn”.

Chiến lược (Strategy): cách tổ chức đạt được tầm nhìn. Hay một cách khác là nghệ thuật sắp đặt tài nguyên để đạt được outcome.

1 reply on “4 nền tảng để phát triển KPI”