5 đề tài quản trị sản xuất điều hành thầy Hồ Tiến Dũng

Đây là 5 đề tài môn quản trị sản xuất điều hành lớp Cao học K22 Đêm 3 – Thầy Hồ Tiến Dũng giảng dạy.

  1. Xây dựng chiến lược sản xuất và điều hành ở 1 DN mà A/C biết
  2. Vận dụng lý thuyết bảo trì và Độ tin cậy vào một DN mà A/C biết
  3. Vận dụng lý thuyết Just In Time vào một DN mà A/C biết
  4. Vận dụng lý thuyết phân bố và đo lường vào 1 DN mà A/C biết
  5. Vận dụng lý thuyết quản trị chuỗi cung ứng vao 1 DN mà A/C biết.

Báo cáo thời gian mỗi nhóm 12 phút.

Đánh giá cao phần thực trạng. Tất cả các tiểu luận phải có phần tóm tắt lý thuyết.