5 Steps to Resize multi image on linux command line

Bài này hướng dẫn cách resize nhiều hình cùng lúc trên linux thông qua command line.

Tầm quan trọng:

  • Việc chụp hình chất lượng cao filesize sẽ rất lớn, khó khăn trong việc upload và chia sẻ. tốc độ load file về cũng thấp. Resize lại để vẫn đảm bảo chất lượng, và tốc độ load file.
  • Trên Linux hạn chế tool để resize multi image, có thể sử dụng GIMP nhưng lại phải cài plugin và không phải là tiện lợi.
  • Sử dụng command line sẽ tốc độ và đơn giản. Khó khăn là nhớ lệnh nên tôi note lại ở bài này.

Trình tự step by step:

B1: Cài đặt convert:

Command: apt-get install convert

B2: Tạo script để thực hiện convert tự động (convertimage.sh)

for file in *.JPG; do
convert -resize 850×850 $file ../small/sm_$file
done

Lưu ý:

  • *.JPG là định dạng file cần chuyển.
  • 850×850 là format tối đa chiều cao và chiều ngang là 850 (lưu ý đây là số tối đa, không phải là fix tỷ lệ 1:1).
  • chạy Script này ở thư mục hiện hành các file cần convert.
  • ../small/sm_$file là file output ra 1 thư mục tên small ở ngoài thư mục cần convert.
  • Các file được convert có định dạng tên là sm_$file

B3: Cấp quyền thực thi cho file convertimage.sh

Command: chmod 777 ./convertimage.sh

B4: Tạo folder small song song với folder chứa ảnh convert (WEB)

Command: mkdir ../small

B5: Chạy script convertimage.sh

Command: ./convertimage.sh

DONE!

Chúc thành công!

Script Download Link: Here

[email protected]