5 Ý nghĩa của phân tích chuỗi giá trị

  1. Xác định được điểm mạnh điểm yếu của DN, giúp DN lựa chọn được lĩnh vực đầu tư và chớp thời cơ.
  2. Xác định lợi thế cạnh tranh của DN
  3. Làm quá trình tổ chức thực hiện được tốt hơn.
  4. Làm tăng giá trị cho khách hàng
  5. Làm hiệu quả hoạt động chung tăng lên nhờ có cơ sở lựa chọn chiến lược, lĩnh vực đầu tư và thực hiện.