Categories
HỌC

7 BƯỚC CƠ BẢN THỰC HIỆN 1 LUẬN VĂN ĐỊNH LƯỢNG

– Mã hóa, nhập liệu
– Thống kê mô tả (biến định tính, định lượng)
– Kiểm tra độ tin cậy thông qua hệ số Cronbach’s alpha
– Phân tích nhân tố EFA (biến độc lập, phụ thuộc)
– Tương quan
– Hồi quy
– ANOVA

source: MBABKHCM