Categories
HỌC

7 yêu cầu mục tiêu nghiên cứu khoa học SMART

Một mục tiêu nghiên cứu khoa học là một phần quan trọng nhất của nghiên cứu, nó thể hiện NC cần đạt những gì để đạt được mục đích (purpose) của NCKH.

Mục tiêu nghiên cứu phụ thuộc vào 3 yếu tố: Câu hỏi nghiên cứu (research question), giả thuyết H và những nghiên cứu liên quan.

7 Tiêu chí của một nghiên cứu cần đảm bảo như sau:

  1. Được trình bày một cách có logic (Stated in logical sequence)
  2. Rõ ràng và không bị mơ hồ (Clear and unambiguous. What is to be done?)
  3. Xác định rõ ràng (one thing only)
  4. Đo lường được (Measuable)
  5. Có thể đạt được (attainable) – given resource avaialble
  6. Có tính thực tế (Realistic) – give the local conditions
  7. Time bound (Giới hạn thời gian) – can be archived in the given time.

Qualities – SMART (Specific, Measurable, Attainable, Realistic, Time bound)

Thông thường objective được sử dụng các động từ mạnh như xác định (determine), định danh (Identify),  so sánh (compare), xác minh (verify), tính toán (calculate), phân tích (inteprete), mô tả (describle), thiết lập (establish).

Tránh sử dụng các động từ mơ hồ như: đánh giá (appreciate), hiểu (to understand), nghiên cứu (to study)

[email protected]