8 bước thực hiện chiến lược

  1. Rà soát lại các mục tiêu, môi trường, nguồn lực và các mục tiêu
  2. Cụ thể hóa sứ mệnh, mục tiêu chiến lược thành các mục tiêu, kế hoạch chiến lược từng năm.
  3. Thiết lập hệ thống chính sách thực hiện mục tiêu
  4. Hoạch định và phân phối các nguồn lực. Đánh giá – Phân phối – Điểu chỉnh đảm bảo nguồn lực.
  5. Phát triển cơ cấu tổ chức phù hợp với nguồn lực.
  6. Thực hiện thay đổi, động viên và quản trị chống thay đổi.
  7. Tạo ra một môi trường văn hóa hỗ trợ chiến lược.
  8. Xem xét lại, đánh giá điều chỉnh chiến lược.