8 Nội dung phản biện luận văn / Nghiên cứu khoa học

 

 1. Câu hỏi nghiên cứu: có rõ ràng không?
 2. Mục tiêu nghiên cứu: có rõ ràng không, khả thi không?
 3. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu: có phù hợp ở cấp độ luận văn cao học không?
 4. Cơ sở lý thuyết của vấn đề nghiên cứu:
  1. Có làm sáng tỏ các khái niệm sử dụng trong nghiên cứu?
  2. Có làm sáng tỏ các mối quan hệ giữa các khái niệm trong nghiên cứu.
  3. Mô hình nghiên cứu có hợp lý?
  4. Các giả thuyết (nếu có) có phù hợp, có căn cứ khoa học không, có rõ ràng, có kiểm định được không?
  5. Có đưa ra các nghiên cứu đã thực hiện trước đây?
 5. Phương pháp nghiên cứu có phù hợp, có đủ tin cậy, khách quan không?
  1. Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp, thứ cấp.
  2. Nguồn thông tin.
  3. Chọn mẫu: quy mô, cách chọn, cơ cấu mẫu.
  4. Xử lý thông tin.
  5. Thảo luận kết quả nghiên cứu?
 6. Các nội dung nghiên cứu có trả lời được câu hỏi nghiên cứu và đáp ứng mục tiêu nghiên cứu không?
 7. Đóng góp của nghiên cứu: lý thuyết (thường chưa có đốivới sinh viên cao học) và ứng dụng thực tiễn
 8. Hình thức trình bày:
  1. Cấu trúc hợp lý, lôgic?
  2. Văn phong?
  3. Lỗi chính tả?
  4. Tài liệu tham khảo ghi theo quy định?